عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تعریف موضوع پژوهش

سرمایه گذاران همواره نیازمند اطلاعاتی بوده اند، که بتوانند در تصمیمات استراتژیک خود از آن بهره ببرند . سهامداران اکثرا در آینده شرکتها و بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و ازاینرو عواملی که بیانگر سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد، می تواند معیار مناسب خلق ارزش برای آنها باشد.از نظر سهامداران ،ارزش آفرینی به مفهوم ساده، یعنی ایجاد منافع حاصل از سرمایه گذاری بیش از هزینه به کار گرفته شده در آن. از این رو یافتن شاخصی که بتوان، با اتکاء بر آن ارزش ایجاد شده را با اطمینان نسبتا معقول تشریح نمود، یک ضرورت می باشد . سهامداران بعنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با در نظر داشتن اینکه افزایش ثروت نتیجه عملکرد واحد تجاری می باشد ،ارزشیابی  واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت می باشد.(نوروش، 1383، ص 142)

 

5-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درمورد اندازه امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری             تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون[1]  ،2004 ،ص211) .

هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت(مانند سیاست پرداخت سود) در جهت نیل به این هدف هدایت می گردد . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی سیاست های شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط می باشد . پس انتخاب معیاری که بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم می باشد .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام می باشد . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار می باشد ،زیرا بعضی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه وجهان از کنترل مدیران خارج می باشد. پس معیار مورد بهره گیری بایستی از دو ویژ گی برخوردارباشد.

  • در معرض تمام عواملی که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند، نباشد.
  • بیشترین ارتباط را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشند.

این ویژگی اصلی ترین تنشی می باشد که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. در انتخاب یک معیار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد دیگری مانند ،دقت و هزینه اندازه گیری ارزش نیز بایستی توجه نمود. در این پژوهش بر آنیم که با مطالعه ارتباط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به مقصود درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرها ارائه دهیم.

1-Wortheington ,2004,p211

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1 اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی،  فرعی و کاربردی به تبیین زیر تقسیم بندی نمود:

هدف کلی پژوهش:  هدف اصلی این پژوهش مطالعه وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران می باشد.

اهداف فرعی پژوهش: مانند اهداف فرعی این پژوهش مطالعه تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و اندازه وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به مقصود درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.

هدف کاربردی: این پژوهش کوشش دارد ضمن مطالعه ارتباط  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش­بینی­کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد مطالعه قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام­های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب می باشد که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه هست یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این پژوهش می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این پژوهش در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی بهره گیری خواهند نمود و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این پژوهش جهت تحلیل بهتر وضعیت  شرکت های مورد نظر خود بهره گیری نمایند.