عنوان کامل پایان نامه :

 در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص های غیر مالی

بسیاری از شرکتها از سود عملیاتی به عنوان یک معیار داخلی و حسابداری بهره گیری می کنند، در حالیکه شرکتها این معیار را با اطلاعات مالی خارجی (قیمت سهام) ،اطلاعات غیر مالی خارجی (رضایتمندی مشتریان) و اطلاعات غیر مالی داخلی (زمان تحویل کالا) ،تکمیل می کنند. شرکتها این معیارهای مالی وغیر مالی را تحت گزارشی به نام معیارسنجش جامع عملکرد اظهار می کنند. این گزارشات شامل موارد زیر می باشد:

1- معیارهای سود آوری : سود عملیاتی و رشد درآ مدی.

2-  معیارهای رضایتمندی مشتریان: سهم بازار، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع.

3- معیارهای کارایی ،کیفیت وزمان ، انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده.

4- معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید.

شاخص جامع سنجش عملکرد BSC که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته شده می باشد، مانند معیارهای جدید سنجش در عملکرد مدیریت [1] به شمار می آید. این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی های این شاخص جامعیت آن می باشد. بطوریکه معیارهای مالی و غیر مالی را تواماً در ارزیابی مدنظر قرارمیدهد.

1- شاخص های مالی یک بعدی هستند.

2- شاخص های مالی تاریخی هستند.

3- شاخصهای مالی معلول هستند و به علت ها توجهی ندارند(عدم در نظر داشتن ارتباط علت و معلولی).

4- شاخص های مالی پاسخی برای ذینفعان دیگر ارائه نمیدهند. شاخص BSC بر پایه استراتژیها، بر استراتژیهای آینده نیز تاثیر گذار می باشد، یعنی با در نظر داشتن استراتژی تعریف شده به سنجش عملکرد می پردازد و از نتایج آن برای اصلاح استراتژی قبلی و تدوین استراتژی جدید بهره گیری می گردد. تعامل شاخص ها، دیدگاههای مورد نظر با هم و استراتژی ها در زیر ارائه شده می باشد.

[1] – Performance  Managment

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش با این فرض که ارزش افزوده بازار[1] معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به مطالعه این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای  EVA، REVA، [2]ROE،[3]ROI، [4]GEPS، RI[5] ، ROS[6] ، [7]P/E و [8]DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA   می باشد. تمرکز اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی[9] و ارزش افزوده بازار می باشد  و نیز  کوشش دارد، ارتباط میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار   مطالعه نماید. به بیانی دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار می باشد؟ هدف اصلی این پژوهش ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی  این پژوهش معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب گردد، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم  باشد.

  1. MVA

[2]– Return of  Egaity

[3]  Return of  Investment

[4]– Growth Earning Per Share

[5]– Residual Income

[6]– Return Of Sales

[7]– Perice/Earning

[8] -Dividend Per Share

  1. 1 REVA

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید