عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهامدر بورس تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– ادبیات موضوعی حجم معاملات

فرنچ و رول ادعا کرند که حجم معاملات و نوسان پذیری بطور مثبت با هم مرتبط هستند وآن هم به خاطر وجود معامله گران مطلع می باشد (فرنچ و رول ،1986،ص79)2 .

گیوکا اظهار می دارد که خود همبستگی مثبت مرتبط با حجم اطلاعات واندازه شرکت در بازده پرتفوی حتی پس از در نظرگرفتن همبستگی خود پرتفوی نیز هست (گیوکا،2005،ص78)3.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کرامر اعتقاد دارد که حجم معاملات بر روی هزینه نهایی معاملات اثر می گذارد و پس حجم معامله یک منبع ریسک می باشد(کرامر،1999،ص89)4.

ادین اظهار می دارد که مطالعات روانشناسی همواره ثابت کرده اند که افراد معمولاً دچار اطمینان بیش از حد درتصمیم گیری خود هستند و به گونه سیستماتیک به بعضی از اطلاعات، اهمیت بیشتر و به بعضی دیگر اهمیت کمتری می دهند. این اطمینان بیش از اندازه، حجم معاملات مورد انتظار را افزایش می دهد و مطلوبیت مورد انتظار را برای این افراد کاهش می دهد. حجم معاملات ارتباط مستقیمی با نقدشوندگی سهام دارد که بر ریسک اوراق بهادار اثر می گذارد، به این شکل که افزایش حجم معاملات می تواند منجر به افزایش نقدشوندگی و در نتیجه کاهش ریسک نقدشوندگی اوراق گردد که متعاقب آن حجم معاملات افزایش می یابد. هم چنین مطالعات نشان داده می باشد که بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام ارتباط هست و نیز در زمان افزایش قیمت ها، حجم معاملات بیشتر می باشد )ادین ،1998،ص158)5.

کارپف6 اظهار می دارد که حجم غیرعادی معاملات با قدر مطلق بازده های غیرعادی سهام ارتباط دارد

گراویس، کافیل و سینگل کرین  نشان دادند که سهامی که در یک روز هفته حجم غیرعادی بالا و پایین را تجربه می کند گرایش دارد که در ماه آتی، بازده آن بالا رود (پایین بیاید).

این موضوع را صرف بازدهی حجم بالا [1] نامیدند و استدلال کردند که ایجاد شوک در حجم فعالیت یک سهام بر شفافیت آن اثر می گذارد و به نوبه ی  خود بر تقاضای بعدی برای آن موثر بوده و در نهایت قیمت آن را تحت تأثیر قرار می دهد .

ونگ کشف نمود که حجم معاملات نه تنها بطور مثبت بر نوسانات سال جاری بازدهی اثرگذار می باشد بلکه به گونه منفی بر نوسانات آتی بازدهی نیز تأثیر می گذارد، او ادعا نمود که این الگوی ارتباط بین حجم معاملات و نوسان پذیری می تواند از تئوری معامله براساس اطلاعات [2] در تبیین فعالیت های معامله در بازار سهام طرفداری کند (به جای تئوری معامله براساس نقدینگی)[3]. یافته ی دیگر وی چنین بود که نقدشوندگی و درجه عدم تقارن اطلاعاتی بر روابط بین حجم معاملات و نوسانات بعدی اثر می گذارد (ونگ ،2004،ص98)[4] .

ونگر و مارش به مطالعه وابستگی بین حجم معاملات و بازدهی سهام در آمریکا و چند بورس بین المللی پرداختند. آن ها اعلام کردند که حجم غیرمنتظره ی معاملات به عنوان یک منبع جریان اطلاعات خصوصی می باشد و تئوری حجم معامله فراوان را برای مطالعه وابستگی بین حجم و بازدهی تحت شرایط مختلف به کار بردند، نتایج بهره گیری از مدلGARCH  نشان می دهد که حجم غیرمنتظره در تبیین واریانس شرطی بسیار مناسب می باشد و صرف ریسک مثبت بازار را مشخص می نماید که این ارتباط در شرایط مختلف بازار معنی دار می باشد. این پژوهش شواهدی را مبنی بر وجود ارتباط بین بازدهی و حجم معاملات ارائه می کند، این نتایج نشان می دهد که حجم معامله یک متغیر مهم برای کشف و درک بازدهی مورد انتظار نوسان پذیری بازدهی و حرکات بزرگ و عمده درقیمت ها می باشد. آن ها هم چنین روابط معنی داری را بین حجم معاملات و نوسان پذیری بازدهی کشف نمودند( ونگر و مارش،2003،ص89).[5]

بیدگلی و باطانی نشان دادند که با بهره گیری از قواعد فیلتر حجم ، تعداد دفعات و تعداد خریدار و حالت قبل از کسر هزینه های معاملاتی، می توان بازدهی اضافی حاصل نمود (بیدگلی و باطانی ، 1383، ص98)6.

اوماتی و پلیدرو و فاستر و ویسواناتان مدل هایی را برای مطالعه الگوی وابسته به زمان در معاملات اوراق بهادار با رسیدن اطلاعات خصوصی طراحی و آزمون کردند.

 1. 2. French & Rull, 1986,p79
 2. 3. Giuka, 2005,p78
 3. 4. Cramer, 1999,p89
 4. 5. Edin,1998,p158
 5. Karpoff

[1].High Volume Return Premium

[2].IDT

[3].LDT

[4].Weng,2004,p98

[5].Venger & Marsh,2003,p89

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

مطالعه و شناخت بازارهای سرمایه و حساسیت این بازارها نسبت به مسائل پیرامونی به سبب اینکه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نمادی پویا و تکامل یافته در بازار سرمایه هر کشور مطرح می باشد و نیز به سبب اهمیت، تأثیر و تأثیر آن در اقتصاد ملی، همواره انگیزه ی مناسبی برای انتخاب موضوع و انجام تحقیقات در زمینه های امور مالی عموماً و سرمایه گذاری و ارزیابی بورس اوراق بهادار به گونه اخص بوده می باشد. این شناخت بی شک از یکسو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تأمین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار به مقصود بهبود نحوه ی اقدام بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی موثر خواهد بود (خسروآبادی، 1384، ص99)1.

پژوهش حاضر بر آن می باشد که با بهره گیری از اصول و روشهای علمی، و بر اساس آزمون بازار و تجزیه و تحلیل آن، شناخت قابل قبولی از اندازه حساسیت و درجه تأثیر پذیری آن بدست آورده و از یافته های پژوهش در جهت توسعه ی مکانیزم های موثر بر بورس بهره گیری نماید. بهرحال این پژوهش برای مطالعه علمی ارتباط بین حجم مبادلات سهام و تغییرات قیمت سهام در چارچوب قلمرو پژوهش می باشد.

بطور اختصار می توان از اهداف اساسی زیر برای انجام پژوهش حاضر نام برد:

 • اهداف علمی
 • مطالعه ارتباط بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • اهداف کاربردی
 • کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام
 • کمک به مسئولین و گردانندگان بازار به مقصود درک نحوه اقدام بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی
 • مطالعه طریقه تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
 • شناخت عوامل روانی بازار که منجر به عرضه و تقاضای زیاد و یا موجب افزایش اندازه مبادلات یک نوع اوراق بهادار می گردد
 • درک بیشتر روحیات حاکم بر بازار بورس تهران به مقصود کمک به گردانندگان، معامله گران و عرضه کنندگان بازار بورس در تصمیم گیری های آینده

با تغییراتی که در رویکرد سرمایه گذاری سهامداران در طی سال های اخیر در بازار بورس تهران به وجود آمده می باشد و با در نظر داشتن علمی تر شدن طریقه معاملات، نتایج این پژوهش می تواند راهنمایی برای سهامداران در انجام معاملاتشان باشد و زمینه را برای انجام تحقیقات آینده در بازار سرمایه فراهم نماید.