عنوان کامل پایان نامه :

 در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 

قسمتی از متن پایان نامه :

1متغییر کنترل:

 الف-  متغیر کنترل اندازه :

در این پژوهش متغیر کنترل اندازه به این شکل تعریف شده می باشد:شرکتهایی که طی سال 1384 اندازه دارایی آنها کمتر از 760 میلیارد  ریال می باشد،کوچک و شرکتهایی که طی سال 1384 اندازه دارایی آنها بین  760 و6265 میلیارد ریال می باشد،متوسط و شرکتهایی که طی سال 1384 اندازه دارایی آنها بیشتر از6265 میلیارد  ریال می باشد،بزرگ در نظر گرفته شده اند(حجازی، 1386، 247).

  

ب-  متغیر کنترل صنعت :

در این پژوهش فرضیه ها ،به تفکیک صنعت نیز مورد آزمون قرار می گیرند تا  مشخص گردد که :آیا نوع صنعت بر ارتباط بین متغیر های پژوهش تأثیر گذار می باشد؟

7-1 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

فرضیه اصلی سوم : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش ، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

این فرضیه به صورت فرضیه های فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت :

فرضیه فرعی الف) بین بازده حقوق صاحبان سرمایه و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه  ایران ارتباط هست.

فرضیه فرعی ب) بین بازده سرمایه گذاری و ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

فرضیه فرعی ج) بین رشد سود هر سهم و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

فرضیه فرعی د) بین نرخ سود باقیمانده و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

فرضیه فرعی ه) بین نرخ بازده فروش و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه فرعی و) بین نرخ قیمت به سود سهام و ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

فرضیه فرعی ز) بین نرخ سود پرداختی سهام و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد (نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده سرمایه گزاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش ، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام)، ارتباط مثبت بیشتری با ارزش افزوده بازار ، در بازار سرمایه ایران دارد.

فرضیه اصلی پنجم : نوع صنعت بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر

گذار می باشد.

فرضیه اصلی ششم : اندازه شرکتها بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش با این فرض که ارزش افزوده بازار[1] معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به مطالعه این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای  EVA، REVA، [2]ROE،[3]ROI، [4]GEPS، RI[5] ، ROS[6] ، [7]P/E و [8]DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA   می باشد. تمرکز اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی[9] و ارزش افزوده بازار می باشد  و نیز  کوشش دارد، ارتباط میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار   مطالعه نماید. به بیانی دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار می باشد؟ هدف اصلی این پژوهش ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی  این پژوهش معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب گردد، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم  باشد.

  1. MVA

[2]– Return of  Egaity

[3]  Return of  Investment

[4]– Growth Earning Per Share

[5]– Residual Income

[6]– Return Of Sales

[7]– Perice/Earning

[8] -Dividend Per Share

  1. 1 REVA