گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی در این گفتار به بررسی حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته و خلاصه ای از مفاد آنها را بیان می کنیم: الف)حقوق شهروندی در حقوق ایران از کوروش کبیر که بگذریم در طول تاریخ سر زمین ایران انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در پاسداشت و احیای […]